Portal społeczności chrześcijańskiej

LoveWorldChristianNetwork.org

Męczennicy angielscy

Najczęściej tym terminem określa się przysłowiowych czterdziestu męczenników Anglii i Walii. Są to swoiści męczennicy, którzy zostali zamordowani podczas specyficznych prześladowań religijnych katolików na terenie Anglii oraz Walii w latach od 1535 do 1679 r. Zostali oni kanonizowani dwudziestego piątego października 1970 roku przez ówczesnego papieża Pawła VI. Zostali oni zamordowani z powodu wiary przez tamtejszych anglikanów. Należy przyznać, że mord ten był niezwykle drastyczny i brutalny nie tylko ze względu na sam fakt owego mordu, ale również na jego okrucieństwo. Wśród tamtejszych męczenników wymienić należy między innymi takie nazwiska, jak: św. Aleksander Briant, św. Anna Line, św. Augustyn Webster, św. Edmund Campion, św. Eustachy White, św. Filip Howard, św. Henryk Walpole, św. Jan Paine, św. Jan Boste, św. Jan Kemble, św. Johne Stone, św. John Wall, św. Kutbert Mayne. Św. Małgorzata Clitherow, św. Mikołaj Owen, św. Raplh Sherwin, św. Robert Southwell i wielu innych.

Anna Line

Jest to święta męczennica. Pochodziła ona z typowo kalwińskiej rodziny. Była córką Wilhelma Heighama. Przeszła na katolicyzm i wyszła za mąż. Małżonek jej został skazany na banicję. Owdowiała w 1594 roku i podjęła potem działalność w intencji wspólnoty katolickiej. Kolejnego roku stała się administratorką i zarządczynią londyńskiego przytułku dla działających duchownych, ale w ukryciu. Była między innymi organizatorką ucieczki z więzienia Tower względem jezuity Jana Gerarda. Ukrywała się potem za Londynem. Została aresztowana drugiego lutego 1601 roku i skazana na śmierć kilka dni później.

Edmund Campion

Był on świętym katolickim, jezuitą i męczennikiem. Studiował na Oxfordzie. Był mistrzem sztuk wyzwolonych. Przyjął najniższy stopień hierarchii kapłaństwa anglikańskiego. Skierował się kilka lat później ku katolikom ze względu na studia Ojców Kościoła i męczeństwa tamtejszych katolików. Ukończył studia teologiczne i wykładał homiletykę. Przez jakiś czas przebywał w Rzymie dla Towarzystwa Jezusowego. Potem został skierowany do Czech z Wawrzyńcem Maggio, gdzie odbył nowicjat. Był on mówcą i misjonarzem, a także autorem dramatów. Jego publikacja doprowadziła do aresztowania go. Był poddawany torturom i został oskarżony o zdradę stanu, a także skazany na śmierć.

Jan Houghton

Był opatem, kartuzem, świętym katolickim i męczennikiem. Pochodził z Essen, a studia ukończył w Cambridge. Był kapłanem diecezjalnym. Wstąpił do zakonu kartuzów. Między innymi w swojej działalności odmówił uznania Anny Boleyn jako drugiej żony króla Henryka VIII. Spowodowało to jego aresztowanie. Po uwolnieniu podjął misję do wikariusza generalnego Kościoła anglikańskiego, którym ówcześnie był Thomas Cromwell, dla złagodzenia treści zobowiązań supremacyjnych. Ogłosił Akt Supremacji. Wraz z innymi przeorami został aresztowany, ale że nie poddali się naciskom, zostali postawieni przed sądem, którego wyrok skazał ich na śmierć. Wyrok został wykonany przez poćwiartowanie.

Kutbert Marne

Był to święty katolicki, duchowny i męczennik. Wychowywał go wuj, anglikański duchowny, a Kutbert został pastorem. Potem udał się na studia na Oxford i zetknął się tam z katolikami. Udał się do Douai na naukę w studium anglikańskim, które zakończyły się złożeniem święceń kapłańskich. Został jako pierwszy wysłany z misją ewangelizacyjną do Anglii jako nie zakonnik. Został aresztowany po rewizji przez szeryfa przy kanclerzu biskupa, przetrzymywany w więzieniu w Launceston, którego wyrok skazał na śmierć wykonany poprzez włóczenie końmi, wyjęcie wnętrzności i poćwiartowanie skazańca.

Małgorzata Ward

Pochodziła z Congleton, była katoliczką w Londynie, damą dworu Miss Whitel. Między innymi zorganizowała ona ucieczkę więzionego niedaleko księdza dostarczając mu sznur. Razem z pomagającym jej kamerdynerem zostali aresztowani. Odmówiła prawa łaski, której warunkiem był udział w protestanckich obrzędach religijnych. Została powieszona wraz z księdzem Ryszardem Leigh, Ryszardem Martinem i Edwardem Shelleyem. Została beatyfikowana w 1929 roku przez papieża Piusa XI, a w 1970 roku kanonizowana przez Pawła VI.

Robert Southwell

Był to święty katolicki, męczennik, a także angielski poeta metafizyczny. Urodził się i wychował w hrabstwie Norfolk w katolickiej rodzinie ziemiańskiej. Nauki pobierał poza Anglią, głównie we Francji. Wstąpił do zakonu jezuitów. Został mianowany przełożonym angielskiego kolegium w Rzymie mimo swojego młodego wieku. Potem został wyświęcony na księdza. Potem pojawił się akt królowej Elżbiety, który skazywał na śmierć angielskich poddanych, którzy zostali wyświęceni na księży katolickich i którzy przebywali na terenie Anglii dłużej niż czterdzieści dni. Został oskarżony o zdradę i skazany na śmierć za współudział w spisku Anthony’ego Babingtona.