Portal społeczności chrześcijańskiej

LoveWorldChristianNetwork.org

Eucharystia

W wielu publikacjach i według tradycji znana będzie także pod mianem wieczerzy pańskiej, sakramentu ołtarza, najczęściej jednak jako komunia święta. Z języka greckiego oznaczała będzie dziękczynienie. Sam termin komunia natomiast pochodzi z łaciny i tłumaczony jest jako wspólnota, co ma swoje powiązanie z pamiątką posiłku Chrystusa bezpośrednio przed jego śmiercią w wielki czwartek. Eucharystia wywodzi się bezpośrednio od dziękczynienia, które złożone było Bogu Ojcu bezpośrednio właśnie przez Jezusa w momencie trwania ostatniej wieczerzy. Jest to jeden z dwóch sakramentów, który w kościele katolickim i chrześcijańskim przyjmuje szczególny wymiar, nie powodu jest on nazywany sakramentem większym, określenie to stosowane jest także do sakramentu chrztu. Teoretycy kościoła podają, że to właśnie na tych dwóch sakramentach wspierać będzie się cała religia chrześcijańska. Sam obrzęd eucharystii sprawowany będzie w liturgiach prawie wszystkich kościołów chrześcijańskich, w katolicyzmie, prawosławiu oraz protestantyzmie.

Znaczenie sakramentu

Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju wyznania chrześcijańskie, w każdym z ich przypadków będzie mowa o tym samym sakramencie, jednak samo rozumienie eucharystii oraz formy liturgiczne będą już całkowicie innymi i zależnymi od kościoła. W niektórych z nich będzie ona przyjmowana w dwóch postaciach, bez konieczności odprawiania mszy świętej na przykład. Jeden z głównych punktów rozróżniających spojrzenie i interpretację pomiędzy grupami wyznaniowymi dotyczyć będzie obecności Chrystusa w eucharystii, zarówno w chlebie jak i w winie, spożywania jej w danej postaci, w dwóch, czy też w jednej. Kościół katolicki będzie między innymi twierdził, że Chrystus jest prawdziwe obecnym pod postacią chlebna i wina, jednak nie będą w sposób dogmatyczny podawać definicji tejże właśnie obecności. Chleb i wino stają się podczas przeistoczenia ciałem oraz krwią Jezusa. Komunia udzielana jest wiernym pod jedną postacią, w przypadkach szczególnych mogą to być dwie postaci. Oprócz tego katolicy twierdzą, że eucharystia to uobecnienie, a więc ofiara, która posiada charakter zbawczy o wymiarze światowym. Podkreślanie wymiarów ofiarnych są bardzo ważnym elementem obrządku katolickiego. Luteranie na przykład wierzyć będą w obecność Chrystusa w eucharystii w momencie przyjmowania ciała oraz krwi pańskiej przez wiernego. Nie uznają jednak samego procesu przeistoczenia, czyli transsubstancjacji, według której zasad głoszone jest, że chleb i wino przemieniają się w ciało i krew Jezusowe.

Forma sakramentu pierwszej komunii

Liturgia sakramentu pierwszej komunii nie zawsze wyglądał tak samo jak obecnie. Od wieku dziesiątego obrzęd, który dawniej polegał także na spożyciu konsekrowanego chleba i wina przy jednoczesnym wypowiedzeniu odpowiedniej formuły, zaczął koncentrować się na samym momencie podniesienia hostii oraz kielicha. Materią sakramentu jest chleb pszenny oraz wino gronowe, a źródło samego obrzędu to słowa wypowiedziane przez Jezusa w nowym testamencie w czasie ostatniej wieczerzy. W kościele prawosławnym oraz w obrządkach greckokatolickich wierni otrzymywać będą natomiast komunią pod obiema postaciami, przy czym chleb jest kwaszony. Przyjmowanie samego chleba jako komunii to jedna z starszych praktyk, która w okresie soboru w Konstancji wywołała bardzo duże spory, był to jeden z ważniejszych punktów kontrowersyjnych. Jeżeli wierni są odpowiednio przygotowani pod względem formacyjnymi, komunia pod dwiema postaciami udzielona może być także w kościele o obrządku katolickim, zwykle czynić będzie to przeważnie celebrans w imieniu całego zgromadzonego w świątyni ludu. Każde z odłamów chrześcijańskich posiadać będzie swoją, można powiedzieć unikatową formę powiązaną właśnie z tym sakramentem, co jest raczej rzeczą normalną, różnice pomiędzy wyznaniami chrześcijańskimi mają bardzo głęboki aspekt o znaczeniu kulturowym.

Postcommunio

Postcommunio jest modlitwą, którą odmawia kapłan po zakończeniu komunii świętej. Teksty tejże modlitwy znajdują się bezpośrednio w mszale. Zauważyć należy, że przyjęcie Chrystusa w postaci komunii świętej winno wiązać się bezpośrednio z modlitwą, z rozmową z samym zbawicielem. Rozmowa takowa w przypadku kapłanów składa się przeważnie z dwóch części, zgodnie z wymową, którą znaleźć będziemy mogli w liście do Filipian. Na samym początku łączymy się z zbawicielem w tajemnicy jego uniżenia oraz ofiary, dziękując za jego miłość, potem natomiast w tajemnicy jego uwielbienia.

Obrzędy zakończenia

Charakterystycznym dla sakramentu eucharystii w kościele katolickim będzie specyficzny i uporządkowany układ elementów wchodzących w skład przygotowania oraz udzielania tegoż sakramentu. Jednym z ostatnich elementów w momencie liturgii będzie obrzęd zakończenia, czyli końcowe błogosławieństwo kapłana i rozesłanie, gdzie na znak księdza, przeważnie jego opuszczenie ołtarza wierni rozchodzą się do swoich domów. Rozesłanie według przepisów liturgicznych to moment kiedy kończy się liturgia eucharystyczna i nie będzie miała miejsca procesja wyjścia, opuszczania świątyni. Często jednak praktykowane jest jeszcze wykonywanie pieśni, czy też utworów organowych oraz orkiestrowych, zależne jaka forma akompaniamentu towarzyszyła nam podczas mszy świętej.

Eucharystia w protestantyźmie

W przypadku protestantyzmu eucharystia będzie posiadała całkowicie inny wymiar niż jeśli chodzi o katolicyzm. Protestanci uznawać będą przede wszystkim upamiętnianie ofiary Chrystusa w sposób symboliczny. Według większości wyznań protestanckich eucharystia już od samego początku religii chrześcijańskiej posiada wymiar symboliczny, oznaczała będzie pamiątkę i wspomnienie ofiary Chrystusa, która obmyła ludzkość z grzechu. Zdaniem protestantów, którzy swoje poglądy opierają między innymi na liście do hebrajczyków śmierć Jezusa to całkowicie wystarczająca ofiara, która dokonała się raz i nie może zostać powtórzoną, czy też kontynuowaną. Kościół katolicki natomiast te podejście uznał jako herezję w czasie soboru trydenckiego.

Wierni w cerkwiach prawosławnych przyjmować będą komunię świętą już od momentu niemowlęctwa. Utrwalony, zwłaszcza w starszych pokoleniach, jest pogląd o przyjmowaniu tego sakramentu bardzo sporadycznie, jednak obecnie coraz częściej naciska się do przyjmowania komunii coraz częściej, w każdej z liturgii, w celu przyrównania się do pierwszych chrześcijan. Obowiązkowymi będą między innymi post eucharystyczny po północy, który trwać musi co najmniej osiem godzin. Zwolnione z niego będą małe dzieci, osoby chore oraz te, których życie znajduje się w stanie zagrożenia. Prawo katolickie kościoła natomiast nakazywać będzie przyjmowanie eucharystii przynajmniej raz w roku, co ma mieć miejsce w okresie wielkanocnym, chociaż z drugiej strony wymagane jest najpierw zgładzenie swoich grzechów sakramencie pokuty. Kościoły protestanckie, niektóre z odłamów będą dopuszczały do stołu pańskiego i do jego uczty, tylko te osoby, które przystąpiły do chrztu na podstawie swoich osobistych chęci oraz świadomej decyzji. Wieczerza pańska miejsce ma podczas niedzielnych nabożeństw raz w tygodniu, czy też w miesiącu.