Portal społeczności chrześcijańskiej

LoveWorldChristianNetwork.org

Chrześcijaństwo

Inną nazwą jest chrystianizm. Jest to religia typowo monoteistyczna niezależnie od jego odmian. Głosi się tutaj przede wszystkim mesjanizm i synostwo Boże Jezusa Chrystusa, jego męczeńską śmierć oraz zmartwychwstanie. Najważniejszą i świętą księgą chrześcijan jest Biblia określana jest jako „Pismo Święte”. Jest to praktycznie największa religia na świecie. wierzących szacuje się na około ponad dwa miliardy ludzi na całym świecie, zliczając do tego wszystkie odłamy chrześcijaństwa. Symbolem chrześcijaństwa jest krzyż, pierwotnie ryba. Wśród licznych odłamów chrześcijaństwa należy wymienić między innymi: katolicyzm, prawosławie, protestantyzm, w którym to z kolei wyróżnia się przede wszystkim luteranizm, kalwinizm, prezbiterianizm, metodyzm, baptyzm, adwentyzm, kościoły zielonoświątkowe, anglikanizm, wyznania episkopalne, zbory waldensów, husytów, unitarianizm i wiele innych. Różnią się one głównie szczegółami odnoszącymi się do Biblii, samego obrządku, prowadzenia mszy, obchodzenia określonych świąt itp.

Katolicyzm

Jest to swoiście największa grupa wyznań chrześcijańskich. Wiara ta przede wszystkim głosi istnienie Boga w trzech Osobach, Stwórca i Pan objawił się ludziom poprzez swojego Syna, stworzył ludzi z miłości. Główne zasady wiary zawarte są w Dekalogu, czyli 10 Przykazaniach. Przeznaczeniem i najważniejszym dążeniem wszystkich ludzi wiary jest wieczne życie z Bogiem. Społeczność tworzy Kościół. Wstąpienie do Kościoła odbywa się poprzez chrzest. Głównymi sakramentami są: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo oraz małżeństwo. Główną księgą wiary jest Biblia.

Prawosławie

Jest to odłam dosyć ortodoksyjny kościoła. Powstało podczas schizmy wschodniej w 1054 roku. Źródłem wiary jest Pismo Święte. Ważnym sposobem przedstawiania wiary i tradycji jest ikona, które ma być też swoistym objawieniem Boga. Kościół prawosławny przyjmuje istnienie kilku rodzajów liturgii w zależności od danego dnia roku, rodzaju święta itp. Między innymi wyróżnia się liturgię: Jana Złotoustego, św. Bazylego Wielkiego, św. Jakuba, św. Marka i wiele innych. Jest to jedna z najliczniejszych religii na świecie, obok kościoła rzymskokatolickiego.

Protestantyzm

Jedna z najważniejszych gałęzi chrześcijaństwa. Pojawił się podczas wystąpień Marcina Lutra w szesnastym wieku. Główne założenia protestantyzmu wyłożone są w tak zwanych pięciu zasadach wiary protestanckiej, a mianowicie: sola scriptura, czyli liczy się tylko Pismo Święte, soluc Chrystus, tylko Jezus Chrystus, sola gratia et sola FIDE, czyli tylko łaska Boża ma być podstawą dla usprawiedliwienia grzesznika na wiarę i niezależnie od jego uczynków, a także solo Deo gloria, czyli że tylko Bóg jest godzien czci przez stworzenie. Współcześnie wyróżnia się kilka odmian protestantyzmu, a mianowicie: ewangelicyzm, czyli luteranie i kalwini, ewangelikanizm, czyli baptyści i zielonoświątkowcy i inni.

Anglikanizm

Jest on podobny do protestantyzmu i w sumie częściowo do niego należy. Powstał w Anglii w XVI wieku za panowania Henryka VIII. Zlikwidowane zostały zakony, zagarnięte dobra kościelne, pozostawiono hierarchię kościelną, zniesiono celibat, zachowano między innymi kult świętych, a liturgia zaczęła być prowadzona nie po łacinie, ale w języku angielskim. Większość tych założeń przetrwała do dnia dzisiejszego. Biblia dalej jest tutaj najważniejsza, ale interpretowana jako „Tradycja. Jezus Chrystus jest obecny według nich w Eucharystii, odrzucono jednakże zwierzchnictwo papieża. Pozostało udzielanie sakramentów, hierarchiczny ustrój kościoła z sukcesją apostolską. Wyznaczanie biskupów jest obecnie swoistym przywilejem króla.

Afrochrześcijaństwo

Nazwa odnosi się do kościołów afrochrześcijańskich, które to ruchy pojawiły się w Czarnej Afryce poprzez oderwanie się misyjnych kościołów chrześcijańskich. Uniezależnienie odnosi się zarówno do organizacji, jak i do płaszczyzny dogmatycznej owych wyznań. Wyraźny jest w nich również swoisty wpływ rodzimych religii afrykańskich, jak między innymi wspólne modlitwy, tańce, egzorcyzmy, wpadanie wiernych w trans itp. Ważną rolę odgrywają tutaj prorocy i cudowne uzdrowienia. Wyróżnić można około osiem tysięcy kościołów afrochrześcijańskich, które zrzeszają około dwadzieścia milionów wyznawców. Połowa z nich mieści się w RPA.

Restoracjonizm

Jest to jeden z chrześcijańskich nurtów religijnych. Powstał podczas tak zwanego drugiego wielkiego przebudzenia. Dzieli się go na restoracjonizm właściwy oraz tak zwane restoracjonistyczne wyznania protestanckie, czyli swoiste wyznania, które utożsamiają się w protestantyzmem, jak i ruchem restracjonistycznym. Przede wszystkim po raz pierwszy ruch restracjonizmu pojawił się na początku dwudziestego wieku w Stanach Zjednoczonych jako odłam protestantyzmu, głównie kalwinizmu. Głoszą oni powrót do korzeni chrześcijaństwa, ale łącznie z oddzieleniem się od swojego zboru. Główną bazą ich wiary są: odrzucenie całej tradycji, liturgii, świąt oraz dogmatów, millenaryzm, oparcie się tylko na Biblii, kondycjonalizm, chrzest dla osób dorosłych, a nie dla dzieci, anihilacjonizm. Wśród nich znaleźć można takie grupy, jak: mormoni, adwentyści, świadkowie Jehowy, badacze Pisma Świętego, Społeczność Chrystusa oraz Chrystadelfianie i wiele innych.