Portal społeczności chrześcijańskiej

LoveWorldChristianNetwork.org

Małżeństwo świeckie

W przypadku polskiego prawa małżeństwo definiowane będzie jako trwały oraz egalitarny związek mężczyzny i kobiet, który powstaje z ich woli w sposób całkowicie sformalizowany określany jest jako czynność prawna o właściwościach dwustronnych i w suchej formie zbliżona jest do kategorii umów. Do podstawowych zasad małżeńskich zaliczymy zasadę monogamii, świeckości, trwałości oraz równości, niespełnienie jednego z tychże warunków w przypadku trwania małżeństwa może być powodem do udzielenia rozwodu, co jest bardzo często wykorzystywane przez jedną z zwaśnionych stron małżeństwa.

Przeszkody w zawarciu małżeństwa

Sama chęć zawarcia małżeństwa pomiędzy dwojgiem ludzi nie jest wystarczającym elementem dającym takowe uprawnienia, często występują różnego rodzaju przeciwności oraz przeszkody, niektóre z nich idzie ominąć, niektóre natomiast nie. Jedną z podstawowych jest zbyt niski wiek w momencie zawierania związku, trwała niezdolność dokonania stosunku małżeńskiego, związanie węzłem poprzedniego małżeństwa, różnice wyznaniowe, nie zachodzi gry różnica ta dotyczyć będzie innego z wyznań chrześcijańskich. Przeszkodą jest także przyjęcie przez mężczyznę święceń kapłańskich, czy też złożenie przynajmniej przez jedną z osób ślubów zakonnych. Elementem, który przekreśla całkowicie możliwość małżeństwa jest zabicie swojego wcześniejszego partnera w celu posiadania możliwości ponownego zamążpójścia. Więzy krwi także będą uniemożliwiały zawarcie związku.

Małżeństwo sakramentalne

Małżeństwo w swojej formie posiada oprócz świeckiego także religijny odpowiednik. W chrześcijaństwie, a w szczególności w katolicyzmie, prawosławiu i anglikańskim odłamie protestantyzmu będzie posiadać charakter sakramentalny. W przypadku kościołów protestanckich natomiast małżeństwo nie jest traktowane jako sakrament, zwraca się jednak dużą uwagę i jednocześnie podkreśla jego świętość. W Katechizmie Kościoła Katolickiego znaleźć możemy informację, że małżeństwo to swojego rodzaju przymierze pomiędzy mężczyzną i kobietą tworzącymi wspólnotę na okres całego życia. Wspólnota ta u swych podstaw ma na celu wspólne dobro małżonków oraz umożliwienie przyjścia na świat potomstwa, a następnie jego wychowania. Małżeństwo w przypadku chrześcijan jest więc czymś w rodzaju pojednania dwojga osób, które tworzą związek nierozerwalny i dozgonny. W przypadku prawosławia natomiast związek małżeński zostaje przypieczętowany na wieczność i trwa także w momencie śmierci jednego z małżonków. Jest tak przede wszystkim dlatego, że w obu wyznaniach występują różnice w definiowaniu sakramentu. Jak wiadomo natomiast w kościele katolickim w momencie śmierci małżeństwo zostaje przerwane i osoba ma możliwość ponownego ożenku, czy też zamążpójścia.

Rozwód

Rozwód jest definitywnym rozwiązaniem ważnego w świetle prawa świeckiego związku małżeńskiego dwóch ludzi, co może mieć miejsce z ręki sądu na żądanie jednego, czy też dwójki małżonków. Rozwód oprócz owdowienia oraz unieważnienia związku jest jedną z okoliczności, które kończyć będą oficjalnie małżeństwo. W przypadku bardzo wielu krajów wyrok sądu dotyczący rozwodu poprzedzany najpierw jest okresem separacji. W krajach rozwiniętych liczba rozwodów cały czas rośnie, w krajach europejskich natomiast co najmniej połowa małżeństw się rozpada. Czynione jest więc wszystko, aby jak najdłużej takowe małżeństwa utrzymywać. Obecnie prym jeśli chodzi o najwyższy odsetek rozwodów wiedzenie Hiszpania, gdzie kilka lat temu wprowadzona został tam ustawa o tak zwanych ekspresowych rozwodach.