Portal społeczności chrześcijańskiej

LoveWorldChristianNetwork.org

Sakrament

Sakrament w kościelnej łacinie oznaczać będzie tajemnicę religii, czy też przysięgę wierności. W chrześcijaństwie jest to jeden z obrzędów religijnych, który rozumiany będzie w większości przypadków jako znak, czy też sposób specyficznego przekazania bożej łaski, ustanowiony w zgodzie i w oparciu o wiarę w Chrystusa. Sakramenty święte przeznaczone są dla żywych oraz wierzących w Boga. Przyjęcie jednego z nich umożliwia do przyjęcia kolejnego, gdzie uporządkowane są one w odpowiedniej kolejności. Pierwszy z nich to chrzest, następnie miejsce ma pierwsza komunia święta, eucharystia, bierzmowanie. Inne z sakramentów to pokuta, namaszczenie chorych i równorzędne z sobą, a mianowicie kapłaństwo oraz małżeństwo. Doktryna w kościele katolickim podaje że sakramentów jest siedem, gdzie sama lista formowała się przez dosyć długi okres. Jeden z świętych wymieniał w drugiej połowie wieku jedenastego aż dwanaście z nich. Oprócz tym znanych nam obecnie znajdowało się tam jeszcze namaszczenie królewskie, konsekrowanie dziewic, poświęcenie zakonnic, obmycie nóg i tym podobne.

Chrzest

Chrzest praktykowany jest przez wiele religii i będzie opierał się na rytualnym polaniu, czy też zanurzeniu w wodzie, które oznacza duchową odnowę czy też przemianę. W kościele katolickim przyjęcie chrztu będzie oznaczało, że człowiek staję się chrześcijaninem, zdjęty zostaje z niego grzech pierworodny i ma prawo przyjąć inne sakramenty. Obrzęd udzielany jest między innymi poprzez polanie głowy wodą i poprzez uczynienie znaku krzyża, formuły trójcy świętej, co jest niezbędnym warunkiem chrztu. W przypadku zagrożenia życia dziecka, czy też osoby wystarczającym jest, aby uczyniła to osoba, nawet niewierząca, ale zwykle chrzest jest udzielany przez księdza w kościele, podczas mszy. Tradycyjnie z obrzędem chrztu wiązało będzie się także nadanie imienia dziecku. Kościół chrzci dzieci w przypadku jeżeli rodzice będą zobowiązywali się wychowywać je według wiary katolickiej, a w przypadku jeśli jest to niemożliwym obowiązek ten spada na rodziców chrzestnych, którzy przez całe życie mają wpływać na duchową formację swojego chrześniaka. W innych kościołach także spotykać będziemy się z chrztem, między innymi w kościele protestanckim, czy też ewangelickim. W przypadku kościoła ewangelickiego miejsce będzie musiało mieć zanurzenie całego ciała, różny też będzie moment w którym chrzest ten jest przyjmowanym i nie zawsze jest to okres noworodkowy, czy też niemowlęcy, w przypadku niektórych religii przyjmują go dopiero w pełni świadome i dojrzałe osoby.

Bierzmowanie

Bierzmowanie jest jednym z sakramentów, które oprócz kościoła katolickiego występować będzie także w kościele anglikańskim, prawosławnym oraz starokatolickim. Do głównych istot tego sakramentu zaliczyć będziemy mogli przekazanie ducha świętego, umocnienie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obronie. Sakrament ten uważany jest za świadczący o dojrzałości wyznaniowej i religijnej. Ma on na celu silne zjednoczenie wyznawcy z Jezusem Chrystusem i włącza go niejako w misję ewangelizacji prowadzoną przez kościół katolicki. Rytuał ten to jedna z biblijnych podstaw dla rzymskokatolickiego sakramentu bierzmowania.

Pokuta

Sakrament pokuty oraz pojednania jest zaliczany do jednych z siedmiu sakramentów w kościele katolickim. Oprócz tego jest on także sakramentem kościoła prawosławnego. Pokuta polegać będzie na wyznaniu grzechów przez osobę wierną, która w tym przypadku określana jest jako penitent, spowiednikowi, w rolę którego wciela się ksiądz. Sakrament ten określany jest jako ten, w którym sam Jezus poprzez usta duchownego odpuszczać będzie nam grzechy popełnione po chrzcie. Większość z protestantów, z wyłączeniem luteranów, odrzucać będzie spowiedź tradycyjną, gdyż ich zdaniem darowanie grzechów może nastąpić tylko i wyłącznie z woli bożej. Za podstawę ustanowienia tego sakramentu uważa się fragment ewangelii świętego Jana, w którym Jezus zwracając się do uczniów mówi im, że wszystkie grzechy, które odpuszczą ludziom zostaną im odpuszczone, natomiast zatrzymane, zatrzymanymi. Otrzymują więc oni od Jezusa władzę odpuszczania grzechów ludzkich, decydowania niejako o ich losie. W momencie jeśli kapłan nas nie rozgrzeszy nie mamy prawa przystąpienia do sakramentu eucharystii.

Eucharystia

Sakrament eucharystii, jest popularnie znany nam jako pierwszak komunia święta. Eucharystia wywodzić będzie się od dziękczynienia złożonego Bogu przez samego Jezusa w trakcie ostatniej wieczerzy. Jest to jeden z dwóch najbardziej elementarnych w kościele sakramentów, zaraz obok chrztu, stanowić będzie tak zwany sakrament większy obok pięciu pozostałych tak zwanych sakramentów mniejszych. Na nim i właśnie sakramencie chrztu opierać będzie się całe chrześcijaństwo. Sprawowany jest w czasie mszy świętych. Wszystkim z wyznań chrześcijańskich w których pojawiać będzie się ten sakrament chodzić będzie o tą samą tajemnicę, jednak rozumienie eucharystii jako jednej z form liturgicznych będzie się już różniło pomiędzy poszczególnymi wyznaniami. Kościół katolicki na przykład twierdzi, że msza to przypomnienie tajemnicy męki oraz śmierci i zmartwychwstania Jezusa i jednocześnie jego sakramentalnym uobecnieniem, gdzie podczas mszy chleb przemieniany jest w ciało, a wino w krew jezusową. Część protestantów na przykład uznawać będzie tylko symboliczne przeżywanie ofiary Chrystusa. Według większości z nich, między innymi ewangelików reformowanych eucharystia już od samego początku chrześcijaństwa posiada symboliczne znaczenie, jest pamiątką, wspomnieniem ofiary doskonałej Chrystusa, która obmyła ludzki naród z grzechów, pomijając w tym przypadku całkowicie wymiar mistyczny podkreślany przez inne z wyznań.

Małżeństwo

Małżeństwo jest jednym z sakramentów, który będzie charakterystyczny dla kościołów starokatolickich, prawosławnych, anglikańskich oraz katolickich. Kościoły protestanckie nie będą uważały małżeństwa za jeden z sakramentów, choć podkreślają jego świętość oraz ważność. Tradycyjna teologia katolicka będzie stawiała sobie za główny cel jeśli chodzi właśnie o małżeństwo wzajemną pomoc oraz wychowanie w duchu wiary swoich pociech. Cele drugorzędne to natomiast zaspokajanie ludzkiej pożądliwości. We współczesnym nauczaniu kościoła celu drugorzędne są dowartościowany, ale kościół sprzeciwiać będzie się stosowaniu wszelkiego rodzaju środków z rodzaju antykoncepcyjnych.