Portal społeczności chrześcijańskiej

LoveWorldChristianNetwork.org

7 Sakramentów Świętych

Sakrament w chrześcijaństwie jest obrzędem, który rozumie się jako swojego rodzaju znak, czy też sposób przekazania Bożej łaski. Każdy z sakramentów według wierzeń ustanowiony miał być przez samego Chrystusa. W poszczególnych odłamach liczba sakramentów jednak jest różna, najwięcej jest ich w katolicyzmie bowiem siedem, w protestantyzmie natomiast traktowane są jako symbol i tradycja, największą uwagę przywiązuje się jednak do sakramentu chrztu, który obmywać ma z grzechu pierwszych ludzi. Sakrament to według wierzeń znaki łaski, które zsyłane są przez Boga właśnie do ludzi. Obrzędy widzialne, w których sakramenty są celebrowane oznaczają łaski każdego z sakramentów. W kolejności sakramenty te to chrzest, bierzmowanie, komunia święta, pokuta, namaszczenie chorych, małżeństwo oraz kapłaństwo. Każdy z ludzi wybiera swoją życiową drogę, decydując się na powołanie w kapłaństwie, czy też w małżeństwie, chociaż w skrajnych przypadkach kapłan może zrezygnować ze swojej posługi i normalnie wejść w związek małżeński. Sakramenty udzielane są przy odpowiedniej granicy wiekowej oraz po wcześniejszym przygotowaniu.

Chrzest

Chrzest jest praktykowany w wielu religiach, tenże artykuł ma jednak dotyczyć jego wymiaru związanego z chrześcijaństwem oraz sakramentami świętymi, gdzie występuje w postaci rytualnego polania, czy też zanurzenia w wodzie, które ma oznaczać odnowę duchową oraz zdjęcie z człowieka grzechu pierworodnego, czyli grzechu, który pozostawili na nim pierwsi ludzie po ich wygnaniu z raju. O chrzcie czytać możemy już w Starym testamencie, a przynajmniej znajdują się tam obrzędy analogiczne do tych, o których mowa w nowej części testamentu. Według nowego testamentu chrzest ustanowiony miał zostać przez samego Jezusa jeszcze przed jego wniebowstąpieniem kiedy mówił do apostołów, że mają iść na cały świat i udzielać chrztu w imieniu trójcy świętej. W części kościołów chrześcijańskich chrzest wykonywany jest wyłącznie na tych osobach, które osiągają wiek świadomy (może on być różny i tak też jest). W kościele katolickim natomiast chrzest udzielany jest zaraz przy narodzinach i decyzję tą podejmują rodzice dziecka, ono samo z kwestii swojego wieku nie może decydować o tym, czy chce przynależeć do tegoż wyznania i stać się członkiem Kościoła. Oprócz tego w różnych wyznaniach inaczej będzie podchodziło się do części rytualnej i obrzędowej chrztu, zmieniona zostanie jego otoczka, na przykład anabaptyści chrzczą poprzez całe zanurzenie osoby w wodzie, w innych kościołach chrześcijańskich natomiast jest to symboliczne skropienie głowy wodą święconą przy chrzcielnicy.

Bierzmowanie

Bierzmowanie to kolejny jeden z siedmiu sakramentów, który występuje zarówno w kościele katolickim, jak i prawosławnym oraz anglikańskim. Główna istota tego sakramentu to przekazanie ducha świętego osobie, która go przyjmuje. Ma to na celu umocnienie wiary oraz uzdolnienie do przekazywanie jej innym oraz stawania w jej obronie. Bierzmowanie ma także jednoczyć ściślej z osobą Jezusa i Boga. Oprócz tego bierzmowanie jest określane sakramentem dojrzałości wyznaniowej, od tego momentu w świetle prawa kościelnego osoba staje się bowiem pełnoprawnym i dojrzałym członkiem kościoła, którego obowiązują wszystkiego jego prawa, nakazy oraz rozporządzenia. Wśród niektórych z kościołów protestanckich obrzęd ten ma też miejsce, jednak tylko i wyłącznie w kościele anglikańskim jest on traktowany jako sakrament.

Eucharystia

Komunia święta to kolejny sakrament, do którego przystępuje każdy z chrześcijan, inaczej zwana jest także dziękczynieniem. Sam termin komunii wywodzi się z łaciny i będzie oznaczać wspólnotę co ma być upamiętnieniem ostatniej wieczerzy spożywanej przez Jezusa z uczniami. W jej czasie też Jezus ustanawia eucharystię. Jest to obok chrztu jeden z najważniejszych sakramentów, nazywany bardzo często sakramentem większym, gdzie pięć pozostałych to tak zwane sakramenty mniejsze. Właśnie na eucharystii oraz także na chrzcie opiera się cała wiara chrześcijańska, co podkreślane jest i celebrowane w liturgiach przytłaczającej większości chrześcijańskich odłamów.

Pokuta

Sakramenty pokuty i pojednania to jeden z siedmiu sakramentów świętych, których charakterystyczny nie jest tylko i wyłącznie dla samego katolicyzmu, ale także dla anglikanizmu oraz dla prawosławia. W rzymskokatolickim odłamie chrześcijaństwa pokuta będzie on opierał się głównie na wyznaniu grzechów przed kapłanem, który zwany jest w tym przypadku spowiednikiem. Spowiednik po wysłuchaniu grzechów ma możliwość ich odpuszczenia oraz pouczenia penitenta co do dalszego postępowania, czy też nie udzielenia rozgrzeszenia z powodu zbyt poważnych grzechów. Rozgrzeszenie udzielane jest nie przez kapłana, ale poprzez jego osobę w imieniu Boga. W przypadku innych odłamów chrześcijaństwa, szczególnie wśród protestantów praktykuje się spowiedź powszechną, gdzie każdy sam przed obliczem Boga wyznaje swoje grzechy, spowiedź szeptana jest natomiast tam całkowicie niepraktykowana. w niektórych wyznaniach także istnieje możliwość korzystania z dwóch form spowiedzi, także w samym katolicyzmie podczas mszy miejsce ma spowiedź powszechna, która usuwa wszystkie drobne grzechy i przewiny.

Namaszczenie chorych

Namaszczenie chorych jest sakramentem, który człowiek przyjmuje przeważnie jako ostatni w przeciągu swojego życia. Udzielany jest on każdemu wiernemu, który znajduje się w poważnej chorobie, czy też stanie, który grozić może śmiercią. Oprócz tego przyjmowany jest przez osoby w wieku podeszłym, co czynione może być nawet kilkukrotnie, nie ma w tym przypadku większych ograniczeń. Namaszczenie chorych, podobnie jak spowiedź i komunia święta nazywane jest często sakramentem chorych. Jest tak przede wszystkim dlatego, że w momencie jeśli chory nie ma możliwości wyspowiadania się namaszczenie go święconymi olejkami automatycznie odpuszcza grzechy, oczywiście w momencie jeśli osoba przyjmująca sakrament tegoż przebaczenia pragnie. Namaszczenie ma miejsce na czole oraz na dłoniach i wykonane musi być przez samego kapłana przy jednoczesnym wypowiadaniu odpowiedniej sentencji słów.

Kapłaństwo

Kapłaństwo jest jednym z ostatnich sakramentów świętych w życiu człowieka. Równorzędnym dla niego będzie sakrament małżeństwa, gdzie człowiek wybiera czy poświęca się Bogu, czy też budowaniu rodziny. Ostatnim po nim jest sakrament namaszczenia chorych. Sam sakrament kapłaństwa nadawać będzie władzę uświęcenia, czyli udzielania innych sakramentów pozostałym wiernym. Kapłan ma być duchowym przedstawicielem oraz przewodnikiem wiernych, przeważnie przydzielany jest od do jednego z kościołów, gdzie jednocześnie administruje nim, jak i dba o rozwój parafii, przede wszystkim pod względem duchowym. Kapłaństwo wiązać będzie się z celibatem, życiem w ubóstwie oraz wieloma innymi aspektami.

Małżeństwo

Małżeństwo jest sakramentem w większości kościołów chrześcijańskich, zarówno w katolicyzmie, w prawosławiu jak i w kościele anglikańskim. W przypadku kościołów protestanckich podkreślana jest świętość małżeństwa, jednak rzadko uznawane jest za odrębny sakrament. Według katolików małżeństwo jest przymierzem, w którym mężczyzna i kobieta tworzą wspólnotę na całe swoje życie, która wywodzi się z ich natury i zmierza do zrodzenia oraz wychowywania potomstwa, z przekazaniem zasad wyznaniowych oraz moralnych.