Portal społeczności chrześcijańskiej

LoveWorldChristianNetwork.org

Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo jest jedną z największych religii monoteistycznych oraz jedną z najstarszych do dzisiaj wyznawanych. Głosić będzie ona nauki dotyczące mesjaństwa i synostwa Bożego Jezusa Chrystusa, oprócz tego jego śmierci męczeńskiej i jednocześnie odkupieńczej, a oprócz tego także zmartwychwstaniu. Chrześcijaństwo jest religią oświeconą, posiadało będzie swoją świętą księgę w postaci Biblii, która składa się ze starego oraz nowego testamentu, nowy testament rozpoczyna się natomiast wraz z narodzinami Jezusa. Symbolem chrześcijaństwa byłą ryba, do dzisiaj jest z resztą wykorzystywana, częściej jednak spotykało będzie się krzyż. Obecnie dokładne określenie granic religii chrześcijańskiej będzie trudne i zaliczane do kwestii spornych. Jest to spowodowane kwestiami wyznaniowymi, niektóre z odłamów chrześcijaństwa są kwestionowane co do ich poprawności oraz styczności z największymi odmianami tejże religii. Szacuje się, że obecnie jedna trzecia ludności świata będzie wyznawała chrześcijanizm, spośród tych dwóch miliardów ponad połowa to katolicy, trzysta milionów stanowią protestanci, później plasują się prawosławni, anglikanie i wiele, wiele innych tym podobnych. Chrześcijanie będą przeważali przede wszystkim w europie, oprócz niej także w Ameryce i Australii.

Chrześcijaństwo stanowi obecnie największą religię świata. Zaliczając się do grupy wielkich monoteistycznych religii, skoro chrześcijanie liczą sobie 1/3 ludności świata.
Liczbę wiernych religii chrześcijańskiej szacuje się na ok. 1,8 mld udzi. W tym gronie najliczniejszy jest Kościół rzymskokatolicki – ok. 970 mln, czyli niecały 1 miliard, z kolei protestantów, czyli wiernych Kościołów poreformacyjnych szacuje się na 300-450 mln, wierni Kościoła prawosławnego stanowią 150 mln, łącznie można zliczyć kolejną grupę wiernych kościoła Anglikańskiego oraz kościołów starokatolickich – ok. 60 mln, wierni starożytnych Kościołów wschodnich to ok. 30 mln; zaś 150 mln stanowią wierni rozmaitych sekt.. Chrześcijanie dominują natomiast na terenie Europy, obydwu Ameryk oraz Australii, natomiast z kolei w Afryce stanowią ich odsetek stanowi 30% ludności, z kolei w Azji są oni nieznaczną mniejszością. Przeważają za to w Australii a także w Oceanii.
Jako zróżnicowana wyznaniowo religia chrześcijaństwo jest w znacznych kłopotach gdyż brak jedności zagraża spójności tej religii. Będąc największa religią na świecie musi uporać się z konkurencją jaką niesie fala laicyzacji.

Historia Chrześcijaństwa

Początek chrześcijaństwa to pierwsza połowa rozpoczynającego naszą erę wieku, co miejsce ma na terenie jednej z rzymskich prowincji, a mianowicie Judei pomiędzy wyznawcami judaizmu. Efektem zmiany ich praktyk religijnych jest działalność Jezusa z Nazaretu. W okresie silnych napięć na linii politycznej oraz społecznej na terenie Palestyny pojawiały się szeregi charyzmatycznych nauczycieli oraz proroków, którzy bardzo często uznawani byli za oczekiwanych mesjaszów. Jezus również występował w roli wędrownego kaznodziei i podobnie jak pozostali skupiał wokół siebie uczniów oraz wyznawców, wyróżnił spośród nich dwunastu i nazwał ich apostołami. Według chrześcijańskich źródeł miał on znać Jana chrzciciela. Jezus rozpoczyna swoją działalność publiczną w wieku około trzydziestu lata. Przez trzy lata głosi nauki podróżując pomiędzy Galileą oraz Judeą i zyskując sobie pomiędzy ludźmi sławę uzdrowiciela oraz mędrca. Zostaje jednak skazany na śmierć z rąk rzymskiego urzędnika Piłata i umiera w Jerozolimie na początku kwietnia roku 33, czy też 30 naszej ery. W momencie tym uczniowie zrozumieli, że Jezus nie był mesjaszem w żydowskim ujęciu lecz część z nich pod wpływem opisanego w nowym testamencie doświadczenia kontaktu ze zmartwychwstałym Jezusem zrozumiało, że chodziło o wyzwolenie spod władzy grzechu oraz śmierci. Na początku chrześcijaństwo było jednak potępiane, a jego pierwsi wyznawcy ginęli licznie za swoją wiarę, trzeci i czwarty wiek to jednak już okres kiedy wprowadzane były liczne ulgi dla chrześcijan, aż w końcu religia ta stała się główną w podupadającym cesarstwie zachodnio-rzymskim.

Trójca Święta

Trójca święta jest elementem jednego z ważniejszych dogmatów chrześcijaństwa i podstawą całej wiary. Stwierdzać będzie on, że Bóg występuje w postaci troistej, w formie trzech osób, a mianowicie Boga Ojca, Syna człowieczego Jezusa i Ducha świętego, cały czas jednak pozostaje przy tym jednym bytem. Wszystkie z poszczególnych trzech osób trójcy rozumiane są jako mające jedną istotę czyli naturę, a nie jedynie natury zbliżone. Obecnie wiara w trójcę wyznawana jest przez wszystkie z kościołów katolickich oraz prawosławnych i wszystkie z głównych nurtów reformacyjnych w kościele. Jest to więc jedna z centralnych prawd wiary w przypadku chrześcijańskich nauk i teologii.

Nowy Testament

Nowy testament to kolejny zbiór ksiąg i część Biblii po starym testamencie, który powstawał w pierwszym wieku naszej ery. Obecnie w nowym testamencie znajdowało będzie się dwadzieścia siedem różnych ksiąg, które przedstawiają szereg wydarzeń z życia Jezusa i wczesnego Kościoła oraz pouczenia, które kierowane są przez apostołów do poszczególnych wspólnot chrześcijańskich. Niektórzy z biblistów niektóre z ksiąg datują nawet na połowę wieku drugiego, większość z nich powstawała jednak w połowie wieku pierwszego.

Odłamy

Podział chrześcijaństwa miejsce miał już bardzo wcześnie, a mianowicie w pierwszych wiekach jego rozwoju, w tym czasie wyodrębniły się dwa skupiska wiernych zgromadzonych wokół Rzymu oraz Konstantynopola, od tego momentu miejsce ma podział na kościół zachodni oraz wschodni, ten pierwszy powiązany jest z tradycją romańską, drugi natomiast z grecką, do dzisiaj wykorzystywany będzie tan specyficzny dla greckiego system zapisu. Kolejny rozłam w kościele chrześcijańskim to wiek piętnasty oraz rozpoczęta przez Marcina Lutra reformacja, w okresie tym tworzy się luteranizm, kalwinizm, protestantyzm, anglikanizm i wiele, wiele innych tym podobnych. W późniejszym okresie miejsce miało formowanie się wielu kolejnych odłamów chrześcijaństwa, są one jednak już pomniejsze i skupiają garstkę wiernych w porównaniu do tych największych odłamów.

Jezus Chrystus

Jezus Chrystus według wielu historyków miał narodzić się około ośmiu, czy też czterech lat przed naszą erą w okolicach, natomiast umrzeć w Jerozolimie w latach trzydziestych wieku pierwszego. Jezus jest postacią wyjątkową, szczególnie jeśli chodzi o chrześcijaństwo, dla wyznawców tejże religii jest jedną z trzech osób boskich reprezentujących trójcę świętą, a także założycielem chrystianizmu. Dla większości wyznań i kościołów chrześcijańskich Jezus to wcielenie Boga w osobie Syna, w islamie natomiast uznawany będzie za jednego z proroków. Główne informacje, które posiadamy i które dotyczą osoby Chrystusa będziemy mogli czerpać z ewangelii, z których cztery kościół uznał za oficjalne nadając im tytuł kanonicznych i to właśnie one włączone zostały do nowego testamentu – staje się on z czasem źródłem nowej doktryny. Pozostałe z ewangelii albo zostały uznane za apokryfy, czy też całkowicie odrzucone przez kościół i według badaczy są one o wiele bardziej cenne dla badaczy całego środowiska zgromadzonego wokół Chrystusa. Oprócz tego spotkać będziemy mogli się z kilkoma pozachrześcijańskimi tekstami, które także dotyczą Chrystusa, jednak będą dostarczały bardzo mało szczegółów o jego życiu. Według zapisach w ewangelii Jezus miał nauczać w Galilei, Judei oraz rzymskiej części Palestyny, za co poniekąd został skazany na śmierć poprzez ukrzyżowanie, miejsce miało to jednak już w samej Jerozolimie na mocy namiestnika rzymskiego Piłata. Trzeciego dnia po śmierci Jezus zmartwychwstaje co stanowić będzie o jednym z głównych elementów chrześcijańskiej doktryny.

Twórcą wiary chrześcijańsskej był Jezus zwany Chrystusem, czyli pomazańcem. Chrześcijanie – bez względu na posoatałe różnice doktrynalne – wierza iż począł się on narodził z Marii Panny, żył wsród ludzi i nauczał, że poniósł śmierć na krzyżu, nastepnie zaś po 3 dniach powstał z martchwychi wstąpił do nieba. Na tym jednak nie koniec – Chrześcijanie oczekują ponownego przyjscia Chrystusa w chwale który podda świad sądowi.

Podstawą prawd wiary chrześcijańskiej jest Pismo Święte, niektóre kościoły dodają też tradycję (katolicy, prawosławni). Chrześcijanie uznają że jest jeden Bóg lecz w trójcy osób – Ojciec, Syn i Duch Święty. Wierzą tez że Jezus Chrystus jest w dwóch naturach: boskiej i ludzkiej, oraz że człowiek powinien uwierzyć i zostać zbawiony mocą łaski bożej, z tym że protestanci podkreślają wyłącznie znaczenie łaski, zaś katolicy i prawosławni – także i uczynków.
Chrześcijaństwo po odejściu Chrystusa szerzyli w Cesarstwie rzymskim jego uczniowie – apostołowie, a po nich ich następcy – na całym świecie. Jest to jednak religia mocno podzielona – na rozmaite odłamy na skutek różnych sporów dogmatycznych i teologicznych.

Maria

Maria jest jedną z ważniejszych postaci w historii całej wiary chrześcijańskiej występuje ona bowiem jako Matka Jezusa, która nie dość, że narodzona byłą bez grzechu pierworodnego, przez całe życie byłą dziewicą, a dodatkowo wraz z ciałem została wzięta do nieba, co było jednym z większych możliwych wyróżnień. Wszystkie ze stosowanych imion oraz nazw do określenia NMP są formami obocznymi do używanego w Polsce imienia Maria, często spotkamy się na przykład z określeniami takimi jak Matka Boża, Madonna i wiele, wiele innych, które stosowane są przeważnie w katolicyzmie.