Portal społeczności chrześcijańskiej

LoveWorldChristianNetwork.org

Komunia święta

Komunia święta jest jednym z sakramentów w kościele chrześcijańskim, który uznany jest praktycznie w każdym z kolejnych odłamów. Inaczej określany jest mianem eucharystii (słowo pochodzi z języka greckiego i tłumaczone jest jako dziękczynienie). Oprócz tego komunię bardzo często nazywa się sakramentem ołtarza, czy też wieczerzą pańską. Wywodzi się ona od dziękczynienia złożonego samemu Boga przez jego syna Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy. W momencie tym Jezus ustanawia właśnie sakrament komunii świętej i sakrament kapłaństwa. Eucharystia staje się jednym z najważniejszych sakramentów i razem ze chrztem jest tak zwanym sakramentem większym, o który opiera się tak naprawdę całe chrześcijaństwo. Komunię świętą przyjmować możemy praktycznie codziennie, nie jest to więc sakrament jednorazowy tak jak na przykład w przypadku chrztu, czy też bierzmowania. W niektórych kościołach komunia święta przyjmowana jest pod dwiema postaciami, zarówno krwi i ciała Jezusa, w kościele katolickim wierni otrzymują ją natomiast tylko i wyłącznie pod postacią ciała, które symbolizowana jest przez opłatek.

Eucharystia w Kościele Katolickim

Według prawd przyjętych przez kościół katolicki, Eucharystia celebrowana jest przez całą trupę wiernych, a mianowicie przez zgromadzony lud boży. Przy celebracji przewodniczyć może tylko i wyłącznie jeden kapłan. Jego rola w całym zgromadzeniu jest wyjątkowa, szczególnie w porównaniu do roli sprawowanej przez wiernych. Dzięki sakramentowi święceń kapłan ma możliwość przebywania w sakramentalnym zjednoczeniu z samym Chrystusem. Na mocy tego zjednoczenia sam Chrystus staje się tym, który dokonuje liturgii, a szczególności momentu ofiary. Oprócz tego Kościół poucza, że msza jako celebracja całej komunii świętej ma jednocześnie przypominać o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa oraz jednocześnie dawać niejako ich sakramentalne uobecnienie. Co do pozostałych elementów sakramentu komunii świętej w kościele katolickim przyjmowana jest ona pod jedną postacią przez wiernych, a mianowicie w postaci chleba (ciała), w formie okrągłego opłatka. Możliwość przyjmowania jej pod dwiema postaciami ma ksiądz, w specyficznych momentach służba ołtarza, a niekiedy także wierni, normalnie jednak musieliby oni przejść przez cały proces formacyjny. Różne są także sposoby przystępowania do komunii świętej. W najbardziej tradycyjnych kościołach katolickich czynione jest to na klęcząco, gdzie kapłan wkłada opłatek bezpośrednio wiernym do ust, przy wypowiedzeniu formułki: Oto ciało Chrystusa. W coraz większej ilości kościołów eucharystię przyjmuje się na stojąco i składana jest ona na ręce wiernego, który sam umieszcza ją w swoich ustach.

Sprawowanie eucharystii

Liturgia komunii świętej nie zawsze prezentowała się w formie, którą znamy z dnia dzisiejszego. Jeden element jednak zawsze był stały, polegał mianowicie na wypowiadaniu ustalonych i z góry narzuconych modlitw oraz spożywaniu konsekrowanego chleba i wina. W okolicach wieku dziesiątego wprowadzone zostało podniesienie, które ma ukazywać wiernym konsekrację. Materią sakramentu eucharystii jest od wieków chleb pszenny oraz wino, które wykonane jest z winogron. Samego źródła odszukiwać może się natomiast w słowach Jezusa, które znajdują się na kartach Nowego testamentu gdzie mówi on: „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało Moje, które za was będzie wydane. Bierzcie i pijcie to jest bowiem kielich krwi Mojej, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na Moją pamiątkę”. W przypadku kościoła prawosławnego i bizantyjskiego wierni mają możliwość przyjmowania komunii w dwóch postaciach, przy czym chleb, który przeznaczony jest do konsekracji jest kwaszonym, a nie przaśnym tak jak ma to miejsce w katolicyzmie. Przyjmowanie komunii tylko w postaci chleba jest praktyką bardzo starą, która jeszcze w czasach soboru w Konstancji była rozważana i wywoływała liczne spory. W przypadku jednak kiedy wierny posiada odpowiednie przygotowanie formacyjne, wtedy komunia może być mu udzielona pod dwiema postaciami także w kościele w obrządku rzymskokatolickim (w normalnym przypadku komunię w dwóch postaciach przyjmuje tylko i wyłącznie ksiądz, czy też nadzwyczajny szafarz eucharystii).

Różnice wyznaniowe

W przypadku każdego wyznania chrześcijańskiego sakrament eucharystii będzie posiadał takie samo znaczenie. Jeśli chodzi jednak już o samo rozumienie komunii świętej oraz rodzaj formy liturgicznej, który został jej nadany będą różniły się już między sobą i zależne będą od danego odłamu wyznaniowego. Do głównych punktów spornych jeśli chodzi i interpretację znaczenie eucharystii będzie kwestia obecności Jezusa w konsekrowanym chlebie oraz winie oraz spożywania eucharystii pod dwiema, czy też jedną postacią. Tak naprawdę różnice te jedna nie będą miały w tym przypadku większego znaczenia, najważniejsze jest to, że wszyscy chrześcijanie zdają sobie sprawę z wagi sakramentu jakim jest eucharystia.

Cud eucharystyczny

W przypadku sakramentu komunii świętej bardzo często mówi się o zespole zjawisk, które przez rzesze wierzących uznawane są za nadprzyrodzone oraz nie posiadające logicznego wytłumaczenia. Określane są one mianem cudów eucharystycznych i polegają na rzeczywistej przemianie eucharystii podczas jej konsekracji w ciało i krew. Prawdy te zostały stwierdzone podczas soboru laterańskiego czwartego jeszcze w wieku szesnastym, gdzie najważniejsi ludzie w kościele doszli do wniosku, że cała eucharystia nie jest tylko symbolem, ale rzeczywistą przemianą, która miała miejsce po raz pierwszy w czasie ostatniej wieczerzy. Cudów eucharystycznych do tej pory było wiele, jednak kilka budzi najwięcej emocji oraz kontrowersji i jest najbardziej popularnych.

Lanciano

Pierwsze wzmianki dotyczące cudu eucharystycznego pojawiły się we włoskiej miejscowości Lanciano zaraz na początku wieku ósmego. Według relacji świadków naocznych i następnie źródeł pisemnych w jednym z lokalnych klasztorów Bazyli (obecnie święty) odprawiał msze. W czasie jej sprawowania jednak bardzo często zdarzało mu się wątpić w prawdziwość przeistoczenia i w momencie kiedy kończył wypowiadanie formułki konsekracyjnej, hostia znajdująca się w jego dłoniach zmieniła kształt i przybrała formę okrągłego fragmentu ciała, a wino zmieniło się w rzeczywistą krew. Od tego momentu ciało pozostało nienaruszone, a krew w kielichu przemieniła się w nierówne pięć bryłek. Zostały one zważone za zezwoleniem biskupa i podobno okazało się, że ciężar jednej miał być równy ciężarowi pięciu, ciężar dwóch równy ciężarowi trzech, a ciężar bryłki najmniejszy porównywalny do tego, który charakteryzował bryłkę największą.

Sokółka

Od około kilkudziesięciu lat świat nie słyszał o żadnym cudzie eucharystycznym. Zmieniło się to niespełna kilka miesięcy temu kiedy mała polska miejscowość Sokółka stała się centrum świata katolicyzmu. Wszystko przez to, że we wsi tej w czasie sprawowania mszy świętej miejsce miał mieć cud eucharystyczny. Jak się później jednak okazało, wiadomości te zostały zdementowane po dokładniejszym zbadaniu sprawy przez władze kościelne. Sprawcą całego zamieszania miały być drobne bakterie, które powodują zmianę koloru wody na czerwony.