Portal społeczności chrześcijańskiej

LoveWorldChristianNetwork.org

Ekumenizm

Mianem „Ekumenizmu” określa się tendencje zmierzające ku pojednaniu chrześcijan rozmaitych wyznań. Tendencje ekumeniczne pojawiły się na początku w kręgach protestanckich. W tym jednak czasie Kościół Rzymskokatolicki miał zupełnie inny pogląd na tę sprawę. Jego zdaniem w ekumenizmie chodziło o to by chrześcijanie się zjednoczyli ale w Kościele rzymskim pod jednym Papieżem. Lecz już Pius XII wyraził zgodę na ekumeniczne kontakty katolików z chrześcijanami innych wyznań, w miejsce określeń „heretycy”, „schizmatycy” zaczęły się pojawiać „bracia odłączeni”. W 1948 r. powstała Światową Radę Kościołów która zrzesza kościoły anglikańskie, protestanckie, prawosławne i starokatolickie.
Właściwy przełom w ruchu ekumenicznym nastąpił Po II soborze Watykańskim. Jego autorem był Jan XXIII zaś kontynuację jego dzieła przejął Paweł VI, który potkawszy się z prawosławnym patriarchą Konstantynopola Athenagorasem na Górze Oliwnej w Jerozolimie anulował anatemę rzuconą na Kościół wschodni w 1056 r. Jan Paweł II który życzenie jedności chrześcijan wyraził w encyklice „Ut Unum Sint” („Aby byli jedno”). W 1991 r. podczas wizyty w Polsce odwiedził on prawosławną katedrę w Białymstoku, oraz ewangelicko-augsburski kościół św. Trójcy w Warszawie.
Na polu ekumenizmu zasłużyła się bardzo międzywyznaniowa wspólnota w Taize i jej założyciel brat Roger Schutz (zm. 2005).

Polska Rada Ekumeniczna

W 1941 r. powstała Polska Rada Ekumeniczna której członkami jest 7 kościołów mniejszościowych: Kościół Ewangelicko-Augsburski; Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Reformowany; Kościół Chrześcijan Baptystów; Kościół Polskokatolicki; Kościół Ewangelicko-Metodystyczny; Starokatolicki Kościół Mariawitów. Radzie podlega Chrześcijańska akademia teologiczna w Warszawie. Na czele Rady stoi obecnie prawosławny arcybiskup Jeremiasz. Stanowi ona społeczność Kościołów chrześcijańskich które w niej są zrzeszone a działają na obszarze Państwa Polskiego. Otrzymała ona strukturę organizacyjną w listopadzie 1946 roku. Do jej głównych wówczas zadań należało wspieranie Kościołów członkowskich, tworzenie więzi ekumenicznych z innymi Kościołami chrześcijańskimi w europie – a szczególnie ze skandynawskimi kościołami a także współpraca w pomocy charytatywnej która była dostarczana Polsce przez międzynarodowe chrześcijańskie organizacje oraz kościoły z Europy Zachodniej i USA.

Oddział Krakowski PRE

Polską Rade Ekumeniczną współtworzy 15 struktur regionalnych. Oddział krakowski zrzesza kościoły członkowskie które mają swoje placówki w tym mieście. Jest to sześć z siedmiu kościołów członkowskich Rady – za wyjątkiem Kościoła Ewangelicko-reformowanego którego wyznawcy mogą korzystać jedynie z nabożeństw siostrzanego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Obecnie Prezesem Oddziału Krakowskiego jest ks. Roman Pracki – proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej św. Marcina w Krakowie, sekretarzem – pastor Józef Bartos z Kościoła ewangelicko-Metodystycznego.
Kościół rzymskokatolicki choć formalnie nie uczestniczy w obradach oddziału krakowskiego Rady jest faktycznie na nich reprezentowany przez ks. Prof. Łukasza Kamykowksiego z Międzywyznaniowego Instytutu Ekumenie i dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Nabożeństwa w Krakowie

W Krakowie ekumeniczne nabożeństwa odbywają się od końca l. 60. xx w. po soborze watykańskim II był czas że uczestniczył w nich aktywnie kardynał Karol Wojtyła. O d wielu też lat odbywają się one według ogólnie przyjętego przez Krakowski Oddział Polskiej Rady ekumenicznej, oraz Duszpasterstwo Ekumeniczne Archidiecezji Krakowskiej,
Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan ma miejsce w 3 dekadzie stycznia. W r. 2010 odbywał się on pod hasłem „Wy jesteście tego świadkami” (Łk 24,48).
Pierwsze nabożeństwo miało miejsce w podkrakowskiej Wieliczce 10 I 2010 r. w kościele św. Klemensa z udziałem przedstawicieli Kościoła ewangelicko – Augsburskiego. 17 I w niedziele – otwarcie Tygodnia Modlitw w Cerkwii Prawosławnej, zaśnięcia Najświetszej Bogurodzicy. W poniedziałek 18.01 w kościołach katolickich. Wtorek – 19.01 , w kościele Ewangelicko-Augburskim, w środę 20.01 w Kościele Ewangelicko- Metodystycznym. W czwartek 21.01– w Kościele chrześcijan Baptystów, w piątek 22.01 – w Kościele Polskokatolickim, w sobotę 23.01 w Kośiele starokatolickim Mariawitów (gościnnie w Kościele Ewangelickim) i w niedzielę 24.01 – w bazylice św. Trojcy oo. Dominikanów, nabożeństwo Sowa Bożego i Msza Święta pod przewodnictwem ks. Kard. Stanisłąwa Dziwisz.

Towarzystwo Biblijne

W Polsce działa Towarzystwo biblijne które jest międzykościelną organizacją która zrzesza oficjalnych przedstawicieli 11 Kościołów w Polsce: Kościoła Rzymskokatolickiego, Prawosławnego, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Metodystycznego, starokatolickiego mariawitów, chrześcijan baptystów, Zielonoświątkowego i wspólnoty Kościołów Chrystusowych.
Towarzystwo biblijne w Polsce zajmuje się tłumaczeniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem biblii oraz pomaganiem ludziom w poznawaniu działania Bożego słowa.
Towarzystwo obejmuje patronat nad Ekumenicznymi Dniami biblijnymi w całej Polsce. Prowadzi tez projekty: „Biblia w każd ej celi więziennej” lub tez „Słowo Boże dla dzieci i młodzieży”.

Ekumeniczne Święto Biblii

W 2009 r. hasłem Ekumenicznych Dni biblijnych w warszawie było „to co niemożliwe u ludzi jest możliwe u boga” (Łk 18, 27). Zdaniem jego organizatorów i uczestników zbawienie jest możliwe dzięki temu że Bóg obdarza swa łaska zerwanie ze wszystkimi po przeszkadza w naśladowaniu Jezusa. Dobra Nowina jest przeznaczona zarówno dla bogatych jak i biednych.
16 maja 2009 r. odbywało się takie nabożeństwo w Warszawie. Rozpoczęło się ono wstępnym powitaniem uczestników, następnie miało miejsce przedstawienie z udziałem dzieci i musical oraz koncert dziecięcego chóru „Józefowe wiórki”. Zakończeniem było nabożeństwo w Kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy.

Kalendarz Ekumeniczny

Kalendarz ekumeniczny to tytuł wydawnictwa na kartach którego zostały zestawione święta rozmaitych wyznań i kościołów: katolickie, prawosławnego, ewangelickiego, mojżeszowego i muzułmańskiego. Dlatego pod każdą datą występuje określenie jakie to święto w danym kościele czy religii jest obchodzone. Widać tez różnice np. Prawosławni w Polsce w wielu parafiach obchodzą święta według gregoriańskiego kalendarza nie zaś juliańskiego. Mimo to równica w obchodzeniu Wielkanocy pozostała – wynika to z tego że w prawosławiu jest zasada że Pascha chrześcijańska musi występować po żydowskim święcie Pesach. Dla wyznawców judaizmu podane są godziny zapalania i gaszenia świec szabasowych. Kalendarz na r. 2008 został poświęcony Jerozolimie – miastu Pokoju.
W kalendarzu tym 1 stycznia to: w judaizmie 23 dzień miesiąca Telet roku 5768, w prawosławiu: Święto Obrzezania Pańskiego i św. Bazylego Wielkiego; w katolickim – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, ewangelickim – Imienia Jezus a u muzułmanów – 22 dzień miesiąca Zu al. Hidżidża roku 1428.
W przygotowaniu kalendarza udział wzięła komisja: ks. Abp Sawa – zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ks. Zbp. Alfons Nossol – kościół rzymskokatolicki; ks. Bp Janusz Jagucki – Kościół Ewangelicko – Augsburski, oraz Rada Naukowa składająca się z przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich oraz Gminy żydowskie i Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP.