Portal społeczności chrześcijańskiej

LoveWorldChristianNetwork.org

Chrzest w różnych tradycjach

Praktyka chrztu ma swój wydźwięk w naprawdę wielu religiach w formie rytualnego polania, czy też pełnego zanurzenia w wodzie, gdzie główną jego symboliką ma być duchowa odnowa, czy też całkowita przemiana osoby, która takowemu chrztu jest poddawana. W kościele chrześcijańskim chrzest przyjmuje postać najważniejszego z sakramentów, który ustanowiony zostaje przez samego Jezusa Chrystusa. Wzmianki na jego temat oraz obrzędy bardzo zbliżone występują już na kartach Starego Testamentu. Człowiek chrzczony wodą, jest jednocześni chrzczony Duchem świętym, dzięki temu wstępuje do wspólnoty Kościoła oraz zdjęty jest z niego grzech pierworodny, grzech, którego dopuścili się pierwsi ludzie i który piętnem spoczywa na całej ludzkości. Chrzest zwany jest wielkim sakramentem, jest tak dlatego, gdyż obok komunii świętej stanowi jeden z głównych filarów całej wiary oraz jej sens. Jeśli chodzi o jego dokładniejszą symbolikę, obrzędowość oraz przebieg jest ona uzależniona od odłamu chrześcijaństwa, w którym się dokonuje, w każdym jednak traktowany jest jako sakrament.

Poglądy wyznaniowe

W zależności na rodzaj i charakter odłamu chrześcijaństwa różne będą także poglądy na sam chrzest i jego przebieg. Różnice obejmować będą mogły zarówno sposób w jaki chrzest jest udzielany jak także i samo rozumienie jego istoty. Chrzest w przeciwieństwie do innych sakramentów posiada tak dużą moc, że w skrajnej większości wyznań uważany jest za tak zwany sakrament większy i niezmiennie respektowany jako jeden z podstawowych elementów wiary chrześcijańskiej, który spełniony musi zostać do jej przyjęcia oraz do wstąpienia do wspólnoty wierzących. Ciekawostką jest, że w przypadku świadków Jehowy udzielany jest tylko tym osobą, które potrafią zrozumieć jego prawdziwe znaczenie.

Chrzest w Kościołach Ewangelicznych

Kościoły ewangeliczne są jednym z odłamów kościołów protestanckich. W ich przypadku idea chrztu na wyznanie wiary pojawia się w ruchach radykalnej reformacji. Jako pierwsi tą właśnie praktykę wprowadzili anabaptyści na przestrzeni wieku szesnastego, za nimi następnie baptyści i cały ewangelika lny protestantyzm. Będą oni opierać swoje przeświadczenie o konieczności pełnego zanurzenia w wodzie, aby chrzest był ważnym na jednym z rozdziałów listu do rzymian, który sporządzony został przez Pawła apostoła, który właśnie będzie mówić o zanurzającym chrzcie, oraz na samym znaczeniu słowa chrzest, które z języka greckiego przetłumaczyć można jako zanurzenie. Kwestia konieczności osiągnięcia odpowiedzialnego wieku jest natomiast argumentowana przez ewangelię Mateusza gdzie sam Jezus nakazuje na samym początku nauczać, potem dopiero chrzcić. Chrzest w kościołach ewangelicznych jest więc tylko i wyłącznie udzielany osobom, które posiadają pełną świadomość i jak twierdzą przeżyły pełne nawrócenie i chcą oddać się Bogu.

Chrzest w Kościołach Protestanckich

W większości wyznań protestanckich poglądy jeśli chodzi o samą istotę chrztu będą podzielonymi. Zazwyczaj jednak przyjmuje się symboliczne znaczenie tego właśnie obrzędu. Jedną z częstych praktyk jest chrzest poprzez pełne zanurzenie w wodzie. W większości z tradycji w kościołach protestanckich praktykować będzie się chrzest dzieci, w przypadku gdy niektóre z nich dokonują go dopiero w momencie kiedy osoba jest w pełni świadomą swojego wyboru i z własnej woli chce przyjąć wiarę chrześcijańską. Samo określenie granicy kiedy człowiek uzyskuje pełną świadomość swoich czynów jest różne, gdyż tak naprawdę nie można tego dokładnie określić, jest to niemożliwym do wykonania.

Zbliżone obrzędy w innych kulturach

Wierzenie, że woda posiada oczyszczającą i niejako mistyczną moc występowała w przypadku większości pierwotnych kultur, między innymi u Słowian. Obrzędy inicjacji często wiązały się z wodą, wyróżnić będziemy mogli je w różnych systemach wyznaniowych, między innym dawnym kulcie wody, w wyznaniach żydowskich, w jednych z azteckich kultów oraz wśród wyznawców buddyzmu. Do chrztu nawiązywać będą formy świeckich uroczystości, często posiadają charakter zabawowy, między innymi chrzest obiektów poruszających się po wodzie, głównie statków i okrętów oraz wiele, wiele innych tym właśnie podobnych elementów. Jak widać więc, chrzest, a dokładniej obmycie wodą nie jest jedynie czysto chrześcijańską tradycją, jego wymiar zawsze jednak jest zbliżonym, posiadającym z całą pewnością charakter mistyczny, czy też sakralny i tak dalej.

Wiara w to, że woda posiada oczyszczającą moc występuje i występowała nie tylko wśród ludów związanych z chrześcijaństwem i religią mojżeszową, ale tak naprawdę wśród większości kultur pierwotnych, między innymi u Słowian. Obrzędy inicjacyjne powiązane z wodą znane są także w innych religiach, zaczynając od pradawnego kultu wody, poprzez niektóre z wyznań żydowskich, aż po buddyzm. W Egipcie wody polewano w trakcie rytuałów koronacyjnych kolejnych faraonów, co miało symbolizować obdarzenie władcy wiecznym życiem i szeroką gamą różnorodnych łask. Także niektóre z świeckich uroczystości posiadają nawiązanie do chrztu.

Chrzest u Świadków Jehowy

Świadkowie Jehowy także praktykować będą obrzęd chrztu świętego. W tym przypadku jednak udzielany jest on jedynie tym osobą, które są w stanie zrozumieć jego przesłanie oraz znaczenie. Podobnie jak w przypadku protestantów ewangelicznych stosowana jest formuła chrztu poprzez pełne zanurzenie. Świadkowie Jehowy postrzegają chrzest jako obrzęd symboliczny, który wyraża całkowite i pełne oddanie się Bogu. Praktykowany jest przeważnie w czasie kongresów i regionalnych zgromadzeń całego wyznania. Chrzest dokonany może być w zbiorniku sztucznym, czy też naturalnym, udzielić może go jednak tylko i wyłącznie upoważniony przedstawiciel zboru. Przed przyjęciem chrztu osoba musi jednak zapoznać się z podstawowymi zasadami i prawdami wiary, a następnie poprawnie odpowiedzieć na zestaw pytań, które mają sprawdzić na jakim poziomie osoba zgłębiła zasady przyjmowanej wiary.

Odczynianie Chrztu

Według doktryn katolickich oraz niektórych z pozostałych wyznań czysto chrześcijańskich, chrzest jako ważny sakrament wpływający na inicjację osoby wiernej w wspólnocie jest nieodwracalnym oraz nieodwołanym jednocześnie. W przypadku wielu kultur i systemów religijnych jednak przetrwały do dzisiaj obrzędy, które będą miały na celu odczynienie chrztu. Jednym z najstarszych z nich, był obrzęd, który przeprowadzali w czasach średniowiecznych Prusowie, polegał on na obmyciu osoby wodą przez jednego z pogańskich kapłanów oraz wygłoszeniu odpowiedniej formuły. Towarzyszyło temu także zmienienie imienia z chrześcijańskiego na imię pogańskie. Oprócz tego wyróżnia się jeszcze wiele innych obrzędów, jednak nie są one już tak dokładnie udokumentowanymi przez historię.