Portal społeczności chrześcijańskiej

LoveWorldChristianNetwork.org

Istota ślubu i wymiary małżeństwa

Według tradycyjnej teologii katolickiej za główny cel małżeństwa uznawać będzie się wzajemne oparcie, pomoc oraz wspólne wychowanie dzieci, cele drugorzędne to natomiast zaspokajanie ludzkich pożądliwości. Według współczesnego nauczania kościoła katolickiego te drugie cele są już bardziej dowartościowanymi, ale kościół będzie się sprzeciwiał stosowaniu środków antykoncepcji, które są sztucznymi na rzecz planowania rodziny w sposób naturalny, uznając, że to ostatnie można wykorzystać dla powstrzymywania prokreacji, czy też jej wspomagania w sposób świadomy, a sama antykoncepcja natomiast będzie miała wpływ na upośledzenie prokreacji. Kościół dodatkowo sprzeciwia się rozwodom, dopuszczając separację, czy też w przypadku bardzo wyjątkowych unieważnienie ślubu. Kościół w tymże obrządku uznawać będzie, że tylko związek pomiędzy przedstawicielami odmiennych płci i zawarty na całe życie nazwany może być małżeństwem, żaden z innych nie może być przyrównywanym do tego właśnie stanu. Według kościoła małżeństwo rozumiane tylko i wyłączenie w taki właśnie sposób, będzie dawało normalne i pewne podstawy instytucji jaką jest rodzina. Katolicy jednocześnie wierzą iż przysięga małżeńska wypowiadana wobec kościoła i przede wszystkim Boga, co czyni ich związek sakramentalnym. Spojrzenie na ślub w innych obrządkach jest może trochę inne, jednak w każdym z nich, także w odłamach protestanckich będzie się zwracała bardzo dużo uwagi na sakralizację tego właśnie wydarzenia, chociaż w nie wszystkich religiach chrześcijańskich ślub jest uznawany za jeden z sakramentów.

Zagłębiając się w teologię katolicką zauważymy, że jako główny cel małżeństwa podawana jest wzajemna pomoc dwójki osób i wychowywanie dzieci. Celem drugorzędnym jest natomiast zaspokajanie pożądliwości, o której tak naprawdę nie mówi sięga wiele. We współczesnym nauczaniu kościoła cele drugorzędne zostały jednak niejako potraktowane lepiej, nadano im większej wartości – nie zmienia to faktu, że kościół dalej stoi w mocnej opozycji co do stosowania środków antykoncepcyjnych i popiera naturalne planowanie rodziny. Uznaje jednocześnie, że ta druga metoda może być skutecznie wykorzystywana przy powstrzymywaniu prokreacji, antykoncepcja natomiast tylko ją upośledza. Oprócz tego katolicyzm przeciwny jest udzielaniu rozwodów, dopuszczalnym stanem rzeczy jest separacja. Rozstanie się dwóch ludzi może mieć miejsce przy bardzo silnych powodach, w momencie tym jednak sakrament uznawany jest za nieważny, a nie przerywany, gdyż takowa możliwość nie istnieje. Według praktyk, tradycji i wierzeń jedynie związek pomiędzy mężczyzną oraz kobieta, który jednocześnie zawarty zostaje na okres całego życia, nazwany może być małżeństwem. Wszystkie inne formy związku dwóch, czy też większej ilości osób do małżeństwa nie mogą być nawet porównane. Kościół twierdzi, że rozumienie małżeństwa w takiej, a nie innej formie leży bezpośrednio u podstawy rodziny. Katolicy wierzą, iż przysięga małżeńska wypowiadana jest przez nich wobec samego Boga i kościoła, a udzielającym sakramentu nie jest kapłan, ale także Pan Bóg.

Wymiary małżeństwa

Małżeństwo ustanowione zostało przez Boga w celu mnożenia potomstwa i czynienia sobie przez ludzi ziemi poddaną. Pomimo tego sens sakramentalnego związku nie kończy się na życiu płciowym, wyróżnić można także kilka całkowicie innych aspektów małżeńskiego życia, które poparte są treściami ewangelicznymi. Najważniejsze z nich, oprócz samej płodności, to decyzyjność, trwałość oraz ofiarność. Decyzyjność rozumiana jest jako wymiar dający pewność stabilności związku. Kolejny z nich to trwałość, który szczególnie podkreślony jest w samej przysiędze małżeńskiej, stanowi jednocześnie o nierozerwalności sakramentu i przypomina o konieczności wzajemnego uświęcania się. Ostatni z aspektów to ofiarność, która posiada ściśle duchowy wymiar. Zakłada on cierpienie i trud związane ze wspólnym życiem i dążeniem do uświęcania siebie oraz współmałżonka wskazując jednocześnie na zbawczy sens cierpienia dla miłości.

Ceremonia ślubna

Ceremonia ślubna w tradycyjnej formie zajmuje miejsce w trakcie trwania mszy świętej i staje się jej krótkim epizodem. W dzisiejszych czasach jednak przykłada się dużą uwagę na całą otoczkę ceremonii, jej przygotowanie, sposób wykonania i tak dalej. Z tego też powodu kościół na dzień ślubu zmienia swój wystrój na bardzo radosny i wręcz barokowy, pannie młodej nierzadko towarzyszy świta druhen, a przed świątynią na parę młodą czekają goście chętni składania życzeń na nową drogę życia. W kościołach protestanckich śluby natomiast ograniczyć mogą się do samego momentu związania dwóch ludzi węzłem małżeńskim.