Portal społeczności chrześcijańskiej

LoveWorldChristianNetwork.org

Św. Maria Magdalena

Święta Maria Magdalena, czy też Maria z Magdali, według zapisów Biblii była kobietą, którą żyła w pierwszym wieku naszej ery i pochodziła z obecnego miasta El-Me-dżel. Należała do kręgu jednych z uczniów Jezusa – przyłączyła się do nauczyciela po tym jak ten wypędził z niej siedem złych duchów. W kościele rzymskokatolickim przez wieki dodatkowo utożsamiana była z kobietą cudzołożną, którą w swojej ewangelii opisuje święty Jan. Sama jej postać jest bardzo kontrowersyjna, wiele ruchów i odłamów chrześcijańskich nie będzie uznawało jej świętości, oprócz tego w ewangeliach i księgach apokryficznych, które nie znalazły się w kanonie nowego testamentu przedstawiana jest jako nałożnica, czy też życiowa partnerka samego Jezusa Chrystusa. Jak było naprawdę z całą pewnością się nie dowiemy, obecnie jednak kościół całkowicie odcina się od tych różnych i sprzecznych wersji związanych z postacią Marii Magdaleny przedstawiając ją jako posiadającą wiele różnych cnót i usłużną kobietę, która była przy boku Jezusa w każdym czasie jednak bardziej w formie służby.

Nowy Testament

W księgach nowego testamentu mowa bezpośrednio o Marie Magdalenie miejsce ma dwunastokrotnie i każdy z czterech ewangelistów będzie wspominał tą postać. U świętego Łukasza pojawia się całkowicie na początku duszpasterskiej działalności Jezusa jeszcze w czasie kiedy przebywał on w Galilei – stanowiła ona obok Joanny i Zuzanny jedną z towarzyszek jego podróży. W relacjach trzech pozostałych ewangelistów natomiast pojawiała będzie się dopiero w Judei w momencie kiedy Jezus zostaje ukrzyżowany. Wszyscy czterej zgodnie piszą jednak o niej jako o tej, która była pierwszą przybyłą do grobu Jezusa. Ewangelista Jan twierdzi iż pierwotnie przybyła sama i zobaczywszy pusty grób, zawiadomiła Szymona Piotra.

Ewolucja wizerunku

Pierwsi z ojców kościoła wyraźnie podważali rolę kobiety w życiu duchowym i od samego początku odsuwali przedstawicieli słabszej płci od jakichkolwiek ról kościelnych. Rola kobiety przez odsunięcie jej od wiary sprowadzała ją coraz częściej do obrazu grzesznicy. Tym samym kościół pragnął zminimalizowania roli samej Marii Magdaleny. Takie podejście było zgodnie nie tylko z przekonaniami największych włodarzy, ale jak wtedy się wydawało nawet z naukami świętego Pawła, który w swoim porządku apostolskim przedstawia informacje, jakoby w czasie ostatniej wieczerzy z Jezusem spożywać jego ciało i krew mogli wyłącznie mężczyźni. Rozwój tego rodzaju poglądów spowodował iż przez okres długich wieków postać Marii Magdaleny była utożsamiana z grzesznicą oraz pokutnicą. W średniowieczu tworzone były nawet domysły upadku Magdaleny – jeden z nich miał mówić, że była ona osobą zamożną o niecodziennej urodzie. Przywary te miały spowodować, że bardzo szybko zaczęła schodzić na złą drogę. Oprócz tego istniał także pogląd, iż była ona żoną Jana ewangelisty, a gdy ten zdecydował się udać za Jezusem, zrozpaczona Magdalena oddała się w ręce nierządu. Historie te czasami przybierały baśniowy wymiar i stawały się coraz bardziej niedorzeczne. Dopiero w drugiej połowie wieku siedemnastego Maria Magdalena została oficjalnie oczyszczona przez ówczesnego papieża. Z czasem zaczęto utożsamiać ją o wiele bardziej pozytywnie, stała się ona symbolem powołania kobiet w kościele, które pomimo faktu, że nie mogą piastować ważniejszych funkcji mogą swoim życiem i swoją pomocą wpływać na dalszy rozwój wspólnoty chrześcijańskiej co jest także bardzo ważnym elementem.

Kościół prawosławny

Według zapisów kościoła wschodniego Maria Magdalena zawsze uchodził za kobietę, z której Chrystus miał wypędzić siedem złych duchów. Oprócz tego otoczona została wielką czcią jako apostołka apostołów. Najstarsze z jej wizerunków przedstawiały będą postać niosącą do grobu pańskiego wonnego olejki, czy też jako pierwszą ze świadków zmartwychwstania. W tradycji kościoła prawosławnego istniał będzie także pogląd, iż Maria Magdalena umrzeć miała w Efezie, gdzie wzniesiona została jednocześnie bazylika na jej cześć. Za czasów panowania jednego z dziesięciowiecznych cesarzy miasto to zostało opanowane przez Turków, a ciało Marii przewieziono do Konstantynopola.

Ewangelie gnostyckie

Na kartach ewangelii gnostyckich Maria Magdalena bardzo często wiązana była z Mądrością, oprócz tego reprezentowała księżyc, słońce oraz gwiazdy. Uważano ją za jedno z wcieleń ducha świętego, które reprezentowało trójcę świętą na ziemi. Dla gnostyków postać Marii Magdaleny miała również bardzo symboliczne znaczenie. Jako kobieta była stawiana na równi z duchownymi i biskupami w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Taka teza wyznana została przez jedno z pierwszych ojców kościoła gnostyckiego, a mianowicie Marcjona. Inny z czołowych gnostyków wielokrotnie podróżujący do Rzymu, twierdził iż udało mu się otrzymać tajne nauki od Marii. Sam ojciec kościoła, biskup Ireneusz wspominał o równym traktowaniu mężczyzn oraz kobiet w czasie liturgii. Tego typu praktyki były jednak cały czas surowo krytykowane. Maria Magdalena staje się jednak symbolem połączenia pierwiastka męskiego oraz żeńskiego w jedną spójną całość. W jednym z gnostyckich dzieł spisanym w połowie wieku trzeciego Maria Magdalena przedstawiana jest jako postać stanowiąca opokę całego kościoła , nawet w ewangelii znajdziemy fragmenty, w których mowa jest o tym, że posiada ona dużą charyzmę oraz zdanie w każdej ze spraw, co denerwowało nawet samych apostołów. Mowa o niej będzie najwięcej w ewangeliach apokryficznych, między innymi w ewangelii filipa, Marii oraz Tomasza. W tych jednak nie będzie mowy o jej ewentualnym związku z Jezusem, poruszają one o wiele bardziej jej duchowy wymiar oraz znaczenie dla wierzących.

Kult

Do najbardziej znanych centrów kultu Marii Magdaleny zaliczyć będziemy mogli jeden z terenów Francji, a mianowicie Langwedocję. Znajdować będzie się tam także alabastrowy grobowiec świętej. Do innych ważnych miejsc kultu zaliczymy także inny z regionów, a mianowicie Gellone, gdzie już w wieku jedenastym stawiane były kościoły i bazylika właśnie na cześć Marii Magdaleny. W pobliżu znajduje się także tak zwana pieczara pustelnia Marii Magdaleny, gdzie według jednej z francuskich legend Maria Magdalena miała żyć przez okres trzydziestu lat.

Literatura

W okresie średniowiecza postać Marii Magdaleny była zaliczana do bardzo kontrowersyjnych. Z jednej strony wielokrotnie opisywano ją i czczono z drugiej jednak traktowana była przez długi okres czasu jako grzesznica potępiana przez kościół. Do najbardziej znanych dzieł z jej udziałem zaliczymy żywot Marii Magdaleny. Według autorów tegoż dzieła Maria Magdalena umrzeć miała w roku 63 na terenach francuskich. W innym z dzieł, które wydane zostaje po łacinie oraz po francusku w wieku piętnastym mówi się o niej jako o urodzonej w rodzinie królewskiej. Po śmierci Jezusa miała udać się bezpośrednio na statek i przybić do brzegów Francji, aby móc nawracać na wiarę w Chrystusa. W polskiej literaturze także będziemy mogli się z nią zetknąć przede wszystkim jednak w wierszach, pisane były o nie jednak wręcz fantastyczne książki, w samym wieku dwudziestym było ich prawie dziesięć, jest to wynik imponujący.