Portal społeczności chrześcijańskiej

LoveWorldChristianNetwork.org

Bierzmowanie

Bierzmowanie to jeden z siedmiu sakramentów, który charakterystyczny będzie dla kościoła katolickiego, prawosławnego oraz kościoła anglikańskiego. Istotą tego właśnie sakramentu będzie przekazania ducha świętego, umocnienie w wierze oraz jednocześnie uzdolnienie do świadczenia o tejże właśnie wierze i jej obronie. Jednoczyć będzie ściślej z Chrystusem. Katolika dodatkowo włączać będzie w misję ewangelizacji kościoła katolickiego. Rytuał ten sam w sobie to biblijna podstawa dla rzymskokatolickiego sakramentu bierzmowania. Udzielany jest oprócz tego także w cerkwiach prawosławnych, ale bezpośrednio po chrzcie czyli niemowlętom. Bierzmowanie praktykowane jest dodatkowo przez niektóre z kościołów protestanckich, ale nie będą one traktowały tego właśnie obrzędu jako sakramentu, wyjątkiem jest jednak właśnie kościół anglikański, o czym zresztą wspomniano już wcześniej. Sakrament ten w kościele katolickim uważany jest za sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, kiedy młoda osoba staje się dorosłą w świetle prawa kościelnego.

Bierzmowanie będzie bezpośrednio wiązało się z jedną z trzech istot boskich, a mianowicie duchem świętym, który jest równy w swym bóstwie Ojcu oraz Synowi, zarówno także w majestacie, substancji oraz naturze, jak podawać będzie tradycja religii chrześcijańskiej. W momencie sakramentu bierzmowania następuje właśnie namaszczenie duchem świętym i wstąpienie w człowieka któremu sakrament jest udzielany wiary i jej podtrzymania, co spotkało między innymi apostołów oraz Maryję po śmierci Jezusa, co dzisiaj świętujemy w kościele jako święto zesłania ducha świętego. Duch święty pojawiać będzie się już w starym testamencie, między innymi w księdze rodzaju, gdzie natchniony autor mówi o Duchu Bożym, który unosił się nad wodami. Oczywiście jak zwykle występować będą w tym przypadku spory, o niedokładny przekład biblii z staro hebrajskiego, gdzie duch może równie dobrze być tłumaczony jako powietrze, czy też tchnienie. W innych księgach starotestamentowych będzie także występował jednak już bardzo sporadycznie, o wiele częściej natomiast mowa o nim jest na kartach nowego testamentu, zarówno w ewangeliach, jak i listach oraz pozostałych księgach.

Istotą sakramentu bierzmowania jest przede wszystkim przekazanie osobie do niego przystępującej Ducha świętego, a przy tym jednoczesne umocnienie wiary oraz zesłanie łask, które będą bardzo przydatne w momencie konieczności stanięcia w jej obronie. Bierzmowanie ma także ściślej związać osobę z Bogiem i Jezusem Chrystusem. Każdy katolik dodatkowo poprzez przyjęcie tego sakramentu zostaje włączony do misji szerzenia wiary chrześcijańskiej oraz ewangelizowania osób, które jeszcze o Bogu nie słyszały, czy też się od niego odwróciły. Oprócz tego bierzmowanie udzielane jest w cerkwi prawosławnej, tam jednak bezpośrednio po chrzcie, czyli noworodkom, czy też niemowlętom. Z praktykami bierzmowania spotykamy się także w niektórych z kościołów protestanckich, tam jednak obrządek ten nie przybiera charakteru sakramentu.

Historia bierzmowania

Jeśli chodzi o samą nazwę bierzmowanie, to wywodzi się ona od staropolskiego określenia Bierzmo, które oznaczało między innymi belkę, odpowiedzialną za podtrzymywanie całej drewnianej konstrukcji domu, a dokładniej mówiąc stropy. Bierzmowanie jest więc swojego rodzaju podtrzymywaniem oraz umacnianiem wiary. Dokładnie nie wiadomo od jakiego okresu wywodzi się praktyka udzielania bierzmowania jako sakramentu. Wiadomo, że będzie to pamiątka zesłania ducha świętego na apostołów oraz Maryję, którzy ukrywali się po śmierci Jezusa.

Podstawy biblijne

Teoretycy kościoła oraz teolodzy za podstawę sakramentu bierzmowania uważać będą przede wszystkim dzieje apostolskie, stanowiące część nowego testamentu, a w szczególności poszczególne z fragmentów, które będą mówiły o przekazywaniu ducha świętego innym osobom z rąk apostołów. Jeden z cytatów znajduje się w rozdziale dziewiętnastym i wersie szóstym. Twórca natchniony pisze w nim „A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali”. Oczywiście ustanowienie samego sakramentu będzie wiązało się także z dosyć długą i rozbudowaną tradycją kościoła chrześcijańskiego.

Przygotowanie i wybór imienia

Aby móc przyjąć sakrament bierzmowania trzeba spełnić wcześniej kilka podstawowych warunków. W kościele katolickim jest to przede wszystkim odpowiedni wiek i świadectwo przyjęcia dwóch wcześniejszych sakramentów, a mianowicie sakramentu chrztu oraz sakramentu pierwszej komunii świętej. W momencie jeśli dana osoba nie otrzymała jeszcze łaski tychże sakramentów wtedy nie ma możliwości przystąpienia do kolejnego jakim jest sakrament bierzmowania. Oprócz tego osoby posiadać muszą odpowiednie przygotowanie formacyjne oraz wiedzę, która przekazywana jest na katechezie, a oprócz tego w czasie dodatkowych spotkań. Nierzadko w poszczególnych parafiach obecność na takowych spotkaniach i mszach dla kandydatów do bierzmowania to warunek dopuszczenia do sakramentu. Niekiedy także zwieńczeniem całego okresu przygotowawczego jest egzamin, czy też test z wiedzy katechizmowej i ogólnej wiedzy religijnej.

Jednym z ważnych elementów poprzedzających bierzmowanie jest wybór imienia przez osobę do niego przystępującą. Imię to powinno nie tylko pasować do pozostałych dwóch, ale przede wszystkim należeć do świętego z którym nie jako bierzmowany może się utożsamić, czy też pomiędzy którym a sobą znajduje jakiekolwiek analogie. Niestety, w dzisiejszych czasach przy wyborze imienia do bierzmowania młodzi ludzie kierują się całkowicie innymi pobudkami, nierzadko jego oryginalnym, a nawet prześmiewczym brzmieniem. Pokazuje to niejako stosunek młodzieży do sakramentu i potwierdza fakt, że duża grupa szesnastolatków nie jest jeszcze na tyle ukształtowana, aby móc stać się pełnym i dojrzałym członkiem wspólnoty kościoła.

Dary Ducha Świętego

W Biblii znaleźć będziemy mogli fragment, który mówi o darach jakie duch święty zsyła na człowieka, który został nim namaszczony. Dary te to przede wszystkim mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność oraz bogobojność, czyli jedne z najważniejszych aspektów i cnót w życiu chrześcijanina. Jako, że siedem było dla ludu izraelskiego liczbą doskonałą, dlatego także w tradycji chrześcijańskiej wyróżnić będziemy mogli siedem darów duch świętego. Co do niektórych z nich toczone są spory, chodzi jak zwykle o błędne tłumaczenie biblii na język łaciński, co miało miejsce wiele, wiele lat temu, zmiany jednak są bardzo niechętnie wprowadzanymi, w dzisiejszych czasach prawie w ogóle, ze względu na obrządkowość oraz utarte tradycje kościoła. Takowe zmiany mogłyby je bowiem w mniejszym, czy też większym stopniu zaburzyć, a z pewnością instytucja kościoła sama w sobie by na tym nie zyskała.