Portal społeczności chrześcijańskiej

LoveWorldChristianNetwork.org

Judaizm

Jest to religia monoteistyczna i jest narodową religią żydów. Jest też religią Abrahamową. Wyznawcy tej religii znajdują się na całym świecie. Podczas II wojny światowej przeżyli holokaust. Obecnie najwięcej żyje ich w Stanach Zjednoczonych i Izraelu. Podstawą tej religii jest wiara w jednego Boga, który jest osobowy, niepodzielny, jako byt niematerialny, bezcielesny i wieczny. Żydzi wierzą, że stwórcą świata jest ich Bóg, ale jest też ich opiekunem. Bóg ten zawarł z ludem Izraela przymierze wieczyste, że ochroni ich i pomorze w zamian za przestrzeganie jego nakazom. Znakiem tego przymierza jest obrzezanie. Z judaizmu wywodzi się chrześcijaństwo. Według historyków dużo jest zbieżności wierzeń hebrajczyków z egipskim kultem Atona. Centralizacji kultu dokonał Salomon budując świątynię jerozolimską, ale królestwo po jego śmierci się rozpadło. Judaizm powstał podczas niewoli babilońskiej. W tym czasie zredagowano Stary Testament i przeprowadzono reformę religijną. W religii tej są zamiast kapłanów rabinii, którzy czytają z Talmudu. Żydzi ciągle czekają na przybycie mesjasza.

Chasydzi

Ruch ten zapoczątkował Izrael Ben Eliezer. Uznają oni wagę wypełniania rytuałów, jednak najważniejsze znaczenie ma pobożność i radość ze służenia Bogu. Gromadzą się wokół wybitnych rabinów, którzy nazywają się cadykami. Rabini ci są pośrednikami pomiędzy światem a Bogiem i uczą ludzi, jak nawiązywać kontakt z Bogiem. Bardzo często zajmują się dociekaniami kabalistycznymi. Jak się okazuje ruch ten powstał na terenach dawnej Ukrainy, Polski oraz Białorusi. Przetrwali wszyscy Ci którzy uciekli do Ameryki i Izraela przed II wojną światową. Bardzo często pielgrzymują do grobów cadyków z Kocka, Międzyrzecza, Leżajska, Góry Kalwarii, Nowego Sącza i Lwowa.

Judaizm ortodoksyjny

Ortodoksja judaizmu opiera się na stosowaniu Talmudu w codziennym życiu. Można go podzielić na nurt zwany haredim, który jest ultraortodoksyjny i tworzy swoiste getto ograniczając się z każdym kontaktem zewnętrznym. Następnym nurtem jest chasydyzm, który jest mniej ortodoksyjny, ale powstał też nowoczesna ortodoksja aszkenazyjska w Izraelu stworzona przez Rafaela Hirsza. Mają też swój język jidysz. Żydzi ci nie izolują się od społeczności znajdują kompromis między prawem żydowskim, a rolą zawodową. Ortodoksja sefardyjska ma różnice liturgiczne, prawne, w zwyczajach i metodach studiów talmudycznych. Jest też osobny rabin Izraela sefardyjski.

Judaizm mesjanistyczny

Ten judaizm nie jest uznawany przez pozostałe odłamy, bo jest to judeochrześcijaństwo. Członkowie ci nazywają się Nazarejczykami. Łączą oni prawa żydowskie z chrześcijańskimi dogmatami. Ruch ten rozpada się na wiele grup i jest najbardziej popularny w USA wśród małżeństw mieszanych. Przedstawicielem tego nurtu jest Joseph Baruch Shulam, jak i walczący ksiądz o to, że jest żydem Daniel Rufaisen. Wielokrotnie wspomina się nawet o nich już w Piśmie Świętym. Do dzisiaj jest o nich głośno nawet w wiadomościach.

Karaimi

Są to wyznawcy religijni jak i grupa etniczna. Jest ich około dwudziestu tysięcy i mieszkają obecnie w Izraelu. Początki tej religii sięgają okresu Pierwszej Świątyni. Założycielem był Anan Ben Dawid z Basry. Negują oni autorytet rabinów oraz ich główne dzieła Talmudu. Znają tylko Biblię, a szczególnie Pięcioksiąg Mojżeszowy oraz uważają, że są kontynuatorami odłamu saucejskiego jako kontynuatorzy faryzeuszy. Obecnie według rabinów Izraela przysługuje im prawo powrotu, ale społeczność ortodoksyjna traktuje ich jak wyrzutków. Życie religijne reguluje rada mędrców. Mieszkają, podobnie jak inni żydzi, na całym świecie.

Samarytanizm

Niektórzy zaliczają ich do pierwszej Mojżeszowej Religi i grupy etnicznej. Są potomkami mieszkańców starożytnej Samarii oraz imigrantów z Mezopotamii. Obecnie żyją w Izraelu i liczą około siedemset osób. Są silnie związani ze swoimi wierzeniami i z osobą Wielkiego Kapłana. Jak niektórzy uważają powstali w czasach Aleksandra Macedońskiego. Ich nazwa oznacza wiernych lub czcicieli, a oni sami są potomkami dziesięciu plemion Izraela pokolenia Efraima. Maja własne prawo religijne surowsze niż żydowscy ortodoksi. Oparte w całości na Torze i jest najbardziej dyskryminujące kobiety. Świętym miejsce dla nich jest góra Tura berikha lub Tura Taba. Dzielą też historię ludzkości na dwa okresy, czyli rhuta i Danuta.

Judaizm postępowy

Inaczej nazywany reformowany. Powstał on w dziewiętnastym wieku w Niemczech. Początkiem była reforma liturgiczna Izraela Jacobsona, który wprowadził hymny po niemiecku, muzykę organową, krótsze modlitwy. Synagogi reformowane są jako Tempel. Uznaje się prawo żydowskie jako historyczne i podlegające reformom, równouprawnienie kobiet w liturgii i wprowadzenie dowolności w przestrzeganiu koszerności przepisów, jak i szabatu. W Polsce propagatorem tego judaizmu jest Robert Stiller i oddzielny rabin Burt E Schuman. Działa w czterdziestu dwu krajach na sześciu kontynentach.